XIII Congreso de la Abogacía Española

REGULAMENTO DO XIII CONGRESO DE DEREITO ESPAÑOL


TITULO PRIMEIRO – Disposicións Xerais.

Artigo 1.- Congreso Deliberativo.

1. O XIII Congreso da Avogacía Española é a reunión da Avogacía convocada con carácter ordinario polo Consello Xeral da Avogacía Española para determinar principios orientadores para os órganos e organismos da Avogacía institucional.

2. A organización e funcionamento do Congreso rexerase polo presente Regulamento, así como as decisións que na súa aplicación adopte a Mesa do Congreso.


Artigo 2.- Denominación, lugar e data de celebración.

A denominación oficial do Congreso é “XIII Congreso da Avogacía Española” e será acollido polos Colexios de Tarragona, Reus e Tortosa, nos días 3,4 e 5 de maio de 2023.


Artigo 3.- Idiomas do Congreso.

A Lingua oficial do Congreso será o castelán. Garantirase o uso do resto de linguas oficiais.


Artigo 4.- Contidos do Congreso.

1. O Congreso terá por obxecto o debate de Relatorios, mediante Comisións, e estará dirixido á aprobación dunhas conclusións como principios orientadores.

2. Poderán organizarse conferencias, seminarios, reunións ou calquera outra actividade de interese para a profesión.


TITULO SEGUNDO – Participación no Congreso.

Artigo 5.- Modalidades de participación.

A participación no Congreso terá as seguintes modalidades:

a) Congresista.

b) Asistente.

c) Convidado ou invitada


Artigo 6.- Congresista.

1. Terá a condición de congresista o profesional da avogacía, pertencente a algún dos Colexios da Avogacía do territorio español, así como toda persoa designada para expoñer e defender un Relatorio en Comisión.

2. O congresista ostentará o dereito para participar nas deliberacións das comisións, e a exercer o correspondente dereito de voto sobre as súas conclusións.


Artigo 7.- Asistente.

1. Terá a condición de asistente o colexiado ou colexiada non ejerciente, así como os participantes en calquera das actividades.

2. O asistente ao Congreso terá os mesmos dereitos que o congresista, a excepción do dereito de voto.


Artigo 8.- Persoas convidadas

1. Terán a condición de persoa convidada os responsables administrativos do Consello Xeral, Consellos Autonómicos e Colexios da Avogacía, así como calquera outra persoa que determine a organización do Congreso.

2. O invitado ou invitada poderá asistir aos relatorios e resto de actividades do Congreso, sen participar nas deliberacións nin exercer dereito de voto.


Artigo 9.- Inscrición

Os participantes deberán inscribirse no Congreso e estarán suxeitos ao presente Regulamento.


TITULO TERCEIRO – Organización do Congreso

Artigo 10.- Órganos do Congreso.

O Congreso terá os seguintes órganos:

a) Plenario.

b) Comisións.

c) Mesa do Congreso.


Artigo 11.- Plenario.

O Plenario está integrado por todos os congresistas, e reunirase en sesión plenaria, tanto para a apertura como para clausúraa do Congreso. Na sesión de clausura do Congreso leranse as conclusións aprobadas polas comisións.


Artigo 12.- Comisións.

1. As Comisións deliberarán sobre o contido do Relatorio e comunicacións presentadas co obxecto de adoptar conclusións.

2. A Mesa do Congreso determinará o número de comisións e o obxecto de cada unha dos Relatorios.

3. Os Congresistas, tendo en conta da simultaneidade das Comisións, poderán inscribirse a un máximo de dúas Comisións.

4. As Comisións terán a seguinte composición:

a) A Presidencia da Comisión, que dirixirá os debates e propoñerá as conclusións.

b) A persoa encargada do Relatorio, que redacta e presenta o relatorio da Comisión.

c) A Secretaría da Comisión, que levantará acta, e será elixido entre os membros das Xuntas de Goberno dos Colexios da Avogacía de Tarragona, Reus e Tortosa.

d) Un vogal da Comisión, que substituirá á persoa que exerza a Secretaría en caso de ausencia.

e) Os Congresistas que se adscriban á devandita Comisión, para a deliberación e votación de conclusións.


Artigo 13.- Desenvolvemento das deliberacións.

1. A persoa encargada do Relatorio da Comisión decidirá sobre a incorporación ou non das comunicacións ao Relatorio. A incorporación ao Relatorio poderá ser integra ou parcial.

2. As Comisións seguirán a seguinte orde nas deliberacións:

1) Exposición e defensa do Relatorio.

2) Exposición e defensa das Comunicacións xa incorporadas polo relator na súa integridade ao Relatorio.

3) Exposición e defensa das Comunicacións xa incorporadas polo relator de forma parcial ao Relatorio.

4) Exposición e defensa das Comunicacións non incorporadas ao Relatorio.

5) Deliberacións.

3. Tras as Deliberacións votaranse as Comunicacións non incorporadas ao Relatorio.


Artigo 14.- Votación de Conclusións.

1. A Presidencia da Comisión redactará unha proposta de Conclusións que deberá recoller o contido do Relatorio coas súas Comunicacións.

2. A proposta de Conclusións trasladarase aos Congresistas rexistrados con antelación á votación, e terá unha extensión máxima de catro páxinas en parágrafos independentes e numerados, susceptibles de votación separada.

3. A Presidencia realizará a lectura da proposta de Conclusións, que se aprobará por maioría simple dos Congresistas rexistrados e presentes na Comisión.

4. A Presidencia informará sobre o contido das Conclusións na sesión de clausura do Plenario.


Artigo 15.- Mesa do Congreso.

1. A Mesa do Congreso será nomeada polo Pleno do Consello Xeral da Avogacía Española, e estará formada polas persoas que ostenten a Presidencia, a Secretaría e a Tesourería, así como tres vocais, o coordinador e a persoa que ostente a Presidencia da Confederación da Avogacía Nova.

2. A Presidencia, a Secretaría e a persoa que ostente a Tesourería da Mesa do Congreso serán quen ostente tales cargos no Consello Xeral da Avogacía Española.


Artigo 16.- Funcións da Mesa do Congreso.

1. A Mesa do Congreso terá as seguintes funcións:

a) Decidir o temáticas obxecto dos Relatorios,

b) Determinar a contía da cota de inscrición nas súas distintas modalidades,

c) Resolver todas as incidencias suscitadas na preparación e desenvolvemento do Congreso,

d) Recibir os Relatorios e Comunicacións,

e) Impulsar o traballo das Comisións e coordinar a organización do Congreso en colaboración cos Colexios da Avogacía de Tarragona, Reus e Tortosa, así como

f) Exercer o resto de funcións que lle atribúe o presente Regulamento.

2. A Mesa entenderase validamente constituída sempre que asistan polo menos a maioría absoluta dos seus compoñentes, e a súa actuación rexerase polos seguintes criterios:

a) Corresponde á Presidencia convocar a Mesa, fixar a orde do día, e dirixir os seus debates.

b) Corresponde á Secretaría levantar a acta de cada sesión, así como estender certificacións de acordos.

3. A Mesa do Congreso adoptará os seus acordos mediante o voto favorable da maioría dos asistentes a cada reunión. A persoa que ostente a Presidencia ten voto de calidade en caso de empate.


TITULO CUARTO – Desenvolvemento do Congreso

Artigo 17.- Relatorios.

1. Cada Relatorio terá un máximo de 30 páxinas, incluíndo unha proposta de conclusións en parágrafos independentes e numerados, susceptibles de votación separada, que non excedan de dúas páxinas.

2. Recibidas os relatorios pola Mesa, publicaranse e remitirán ás persoas rexistradas no Congreso.


Artigo 18.- Comunicacións.

1. Os congresistas poderán presentar as Comunicacións que estimen convenientes dentro do prazo sinalado no calendario.

2. As Comunicacións haberán de ser redactadas nun máximo de 10 páxinas e conter unha proposta de conclusións numeradas en parágrafos independentes, susceptibles de votación separada.

3. As Comunicacións haberán de ser enviadas á Mesa do Congreso por medios telemáticos, debidamente asinadas, indicando o Colexio ao que pertence a persoa comunicante e o número de colexiado ou colexiada.

4. Non se admitirán aquelas Comunicacións que sexan presentadas fóra do prazo establecido.

5. As Comunicacións recibidas no prazo establecido enviaranse pola Mesa do Congreso aos seus respectivos relatores, os cales haberán de decidir e informar no prazo que se designe, sobre a súa incorporación ou non ao Relatorio. A decisión notificarase aos Comunicantes, sen prexuízo de que poidan expoñelas e defendelas nas sesións da Comisión.

6. As Comunicacións formuladas publicaranse dentro do prazo que se estableza, facendo constar tanto as que foron incorporadas integra ou parcialmente polo relatorio, como as que non o foron.

7. As Comunicacións serán publicadas e remitidas en soporte dixital a todos os participantes no Congreso nun prazo non inferior a quince días antes da súa celebración.


Artigo 19.- Publicidade das Conclusións.

1. As Conclusións aprobadas serán publicadas e enviadas a todos os participantes en soporte informático.

2. A Mesa do Congreso difundirá as Conclusións entre todos os colexios da avogacía, e órganos e institucións que considere de interese.


DISPOSICION FINAL

O presente Regulamento entrará en vigor a partir da súa publicación polo Consello Xeral da Avogacía, que coidará a súa inmediata publicación no seu sitio web con remisión aos Colexios e Consellos Autonómicos, xunto coa convocatoria


Mapa do Congreso

PISO 0

 • Plenos (Sala Alexandría 1 e 2)
 • Sesións deliberativas 1 e 3 (Sala Alexandría 1 e 2)
 • Sesións deliberativas 2 e 4 (Sala Alexandría 3 e 4)
 • Entrega de papeis (Sala Barcino 1)
 • Salas Barcino 2 e 3

image


PISO 1

 • Sesións de formación
  • 1. Práctica xurídica procesual (Sala Cartago 1)
  • 2. Novas reformas legais (Sala Cartago 2)
  • 3. Cultura do acordo (Sala Cartago 3)
  • 4. Competencias profesionais (Sala Damasco 1)
  • 5. Tecnoloxía para o exercicio profesional (Sala Damasco 2)
  • 6. Boas prácticas de oficina (Sala Damasco 3)


  • Feira (Sala Roma)
  • Pausa café e xantar de traballo (Sala Roma)
  • Sala Harvard
  • Salas Cartago 5 e 6
  • Almacén (Sala Cartago 7)
  • Sala Itálica
  • Sala Tarraco

  image  DESCARGA O MAPA ⬇️

  Descarga a APP

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua