XIII Congreso de la Abogacía Española

ESPAINIAKO ABOKAZIOAREN XIII. KONGRESUKO ARAUDIA


LEHENENGO TITULUA – Xedapen orokorrak.

1. artikulua.- Deliberazio-kongresua.

1. Espainiako Abokatutzaren XIII. Kongresua Abokatutzaren bilera da, Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak izaera arruntez deitua, Abokatutza instituzionalaren organo eta organismoentzako printzipio orientatzaileak zehazteko.

2. Kongresuaren antolaketa eta funtzionamendua erregelamendu honek arautuko ditu, bai eta Kongresuko Mahaiak bere aplikazioan hartzen dituen erabakiek ere.


2. artikulua.- Izena, tokia eta eguna.

Kongresuaren izen ofiziala Espainiako Abokatutzaren XIII. Kongresua da, eta Tarragona, Reus eta Tortosako elkargoek hartuko dute, 2023ko maiatzaren 4, 4 eta 5ean.


3. artikulua.- Kongresuko hizkuntzak.

Kongresuaren hizkuntza ofiziala gaztelania izango da. Gainerako hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.


4. artikulua.- Kongresuaren edukiak.

1. Biltzarraren xedea ponentziak eztabaidatzea izango da, batzordeen bidez, eta ondorio batzuk onartzea izango da, printzipio orientatzaile gisa.

2. Lanbiderako interesgarriak diren hitzaldiak, mintegiak, bilerak edo bestelako jarduerak antolatu ahal izango dira.


BIGARREN TITULUA – Kongresuan parte hartzea.

5. artikulua.- Partaidetza-modalitateak.

Kongresuan parte hartzeko modalitateak honako hauek izango dira:

a) Biltzarkidea.

b) Laguntzailea.

c) Gonbidatua


6. artikulua.- Biltzarkidea.

1. Biltzarkide izango da abokatutzako profesionala, Espainiako lurraldeko Abokatuen Elkargoetakoren batekoa, bai eta Batzordean ponentzia bat azaltzeko eta defendatzeko izendatutako pertsona oro ere.

2. Biltzarkideak batzordeen eztabaidetan parte hartzeko eskubidea izango du, bai eta ondorioak bozkatzeko eskubidea ere.


7. artikulua.- Laguntzailea.

1. Laguntzaile izango da jardunean ez dagoen elkargokidea, bai eta edozein jardueratan parte hartzen duena ere.

2. Kongresura joaten denak biltzarkidearen eskubide berberak izango ditu, boto-eskubidea izan ezik.


8. artikulua.- Gonbidatuak

1. Kontseilu Nagusiko, Kontseilu Autonomikoetako eta Abokatuen Elkargoetako administrazio-arduradunak izango dira gonbidatuak, bai eta Kongresuaren antolaketa zehazten duen beste edozein pertsona ere.

2. Gonbidatua Kongresuko ponentzietara eta gainerako jardueretara joan ahal izango da, eztabaidetan parte hartu gabe eta boto-eskubiderik erabili gabe.


9. artikulua.- Inskripzioa.

Parte-hartzaileek Kongresuan izena eman beharko dute, eta Erregelamendu honi lotuta egongo dira.

HIRUGARREN TITULUA – Kongresuaren antolaketa


10. artikulua.- Kongresuko organoak.

Kongresuak organo hauek izango ditu:

a) Osoko bilkura.

b) Batzordeak.

c) Kongresuko Mahaia.


11. artikulua.- Osoko bilkura.

Osoko Bilkura biltzarkide guztiek osatzen dute, eta osoko bilkuran bilduko da, bai Kongresua irekitzeko, bai amaitzeko. Kongresuaren amaierako saioan, batzordeek onartutako ondorioak irakurriko dira.


12. artikulua.- Batzordeak.

1. Batzordeek Ponentziaren edukiari eta aurkeztutako komunikazioei buruz eztabaidatuko dute, ondorioak ateratzeko.

2. Kongresuko Mahaiak zehaztuko ditu batzorde kopurua eta ponentzia bakoitzaren xedea.

3. Biltzarkideak, batzordeen aldiberekotasuna kontuan hartuta, gehienez bi batzordetan inskribatu ahal izango dira.

4. Batzordeek honako osaera hau izango dute:

a) Batzordeko lehendakaria, eztabaidak zuzendu eta ondorioak proposatuko dituena.

b) Ponentziaren arduraduna, Batzordearen txostena idatzi eta aurkezten duena.

c) Batzordearen Idazkaritza; akta egingo du, eta Tarragona, Reus eta Tortosako Abokatuen Elkargoetako Gobernu Batzordeetako kideen artean aukeratuko da.

d) Batzordeko kide bat, bera ez dagoenean idazkaria ordezkatuko duena.

e) Batzorde horri atxikitzen zaizkion biltzarkideak, ondorioak eztabaidatu eta bozkatzeko.


13. artikulua.- Eztabaiden garapena.

1. Batzordearen Ponentziaz arduratzen den pertsonak erabakiko du komunikazioak Ponentzian sartu ala ez. Ponentzian sartzea osoa edo partziala izan daiteke.

2. Batzordeek honako ordena honi jarraituko diote eztabaidetan:

1) Ponentziaren azalpena eta defentsa.

2) Txostengileak bere osotasunean ponentzian sartutako komunikazioak azaltzea eta defendatzea.

3) Txostengileak txostengileari partzialki gehitutako komunikazioak azaltzea eta defendatzea.

4) Ponentzian sartu gabeko komunikazioak azaltzea eta defendatzea.

5) Eztabaidak.

3. Eztabaiden ondoren, txostengileari erantsi gabeko komunikazioak bozkatuko dira.


14. artikulua.- Ondorioen bozketa.

1. Batzordeburuak ondorioen proposamen bat idatziko du, eta, bertan, ponentziaren edukia eta komunikazioak jasoko dira.

2. Ondorioen proposamena bozketaren aurretik inskribatutako biltzarkideei helaraziko zaie, eta gehienez ere lau orrialde izango ditu paragrafo independente eta zenbakidunetan, bozketa banandua egin ahal izateko.

3. Lehendakariak ondorioen proposamena irakurriko du, eta Batzordean inskribatuta dauden eta bertan dauden biltzarkideen gehiengo soilez onartuko da.

4. Lehendakariak ondorioen edukiaren berri emango du osoko bilkuraren amaierako saioan.


15. artikulua.- Kongresuko Mahaia.

1. Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren osoko bilkurak izendatuko du Kongresuko Mahaia, eta honako hauek osatuko dute: Presidentea, Idazkaritza eta Diruzaintza duten pertsonek, hiru kidek, koordinatzaileak eta Abokatu Gazteen Konfederazioko lehendakariak.

2. Kongresuko Mahaiko lehendakariak, idazkariak eta diruzainak beteko dituzte kargu horiek Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusian.


16. artikulua.- Kongresuko Mahaiaren eginkizunak.

1. Kongresuko Mahaiak eginkizun hauek izango ditu:

a) Ponentzien xede diren gaiak erabakitzea,

b) Izena emateko kuotaren zenbatekoa zehaztea, modalitate guztietan.

c) Kongresua prestatzean eta garatzean sortutako gorabehera guztiak ebaztea.

d) Ponentziak eta komunikazioak jasotzea,

e) Batzordeen lana bultzatzea eta Kongresuaren antolaketa koordinatzea, Tarragona, Reus eta Tortosako Abokatuen Elkargoekin lankidetzan.

f) Erregelamendu honek esleitzen dizkion gainerako eginkizunak betetzea.

2. Mahaia baliozkotasunez eratutzat joko da gutxienez kideen gehiengo osoak parte hartzen badu, eta honako irizpide hauen arabera jardungo du:

a) Lehendakariari dagokio mahaia deitzea, gai-zerrenda finkatzea eta eztabaidak zuzentzea.

b) Idazkaritzari dagokio bilkura bakoitzeko akta egitea eta erabakien ziurtagiriak egitea.

3. Kongresuko Mahaiak bilera bakoitzera bertaratutakoen gehiengoaren aldeko botoarekin hartuko ditu erabakiak. Mahaiburuak kalitatezko botoa izango du berdinketa gertatuz gero.


LAUGARREN TITULUA – Kongresuaren garapena

17. artikulua.- Txostenak.

1. Ponentzia bakoitzak 30 orrialde izango ditu gehienez, eta ondorioen proposamen bat izango du paragrafo independente eta zenbakituetan. Bi orrialde baino gutxiago izango dituzte, eta bereiz bozka daitezke.

2. Mahaiak txostenak jaso ondoren, argitaratu eta Kongresuan inskribatutako pertsonei bidaliko zaizkie.


18. artikulua.- Komunikazioak.

1. Biltzarkideek egoki iritzitako komunikazioak aurkeztu ahal izango dituzte egutegian adierazitako epearen barruan.

2. Komunikazioak gehienez ere 10 orrialdetan idatzi beharko dira, eta ondorioen proposamen bat izan beharko dute, paragrafo independenteetan zenbakituta, bozketa bereizia egin ahal izateko.

3. Komunikazioak Kongresuko Mahaira bidali beharko dira bitarteko telematikoen bidez, behar bezala sinatuta, komunikatzailearen elkargoa eta elkargokidearen zenbakia adierazita.

4. Ez dira onartuko ezarritako epetik kanpo aurkezten diren komunikazioak.

5. Kongresuko Mahaiak bere txostengileei bidaliko dizkie ezarritako epean jasotako komunikazioak. Txostengileek, izendatzen den epean, Ponentzian sartu ala ez erabaki eta jakinarazi beharko dute. Erabakia komunikatzaileei jakinaraziko zaie, Batzordearen bilkuretan azaltzeko eta defendatzeko aukera alde batera utzi gabe.

6. Egindako komunikazioak ezarritako epearen barruan argitaratuko dira, eta txostenak osorik edo zati batean gehitu dituenak nahiz sartu ez direnak jasoko dira.

7. Komunikazioak argitaratu eta euskarri digitalean bidaliko zaizkie Kongresuko parte-hartzaile guztiei, gutxienez, Kongresua egin baino hamabost egun lehenago.


19. artikulua.- Ondorioen publizitatea.

1. Onartutako ondorioak argitaratu eta parte-hartzaile guztiei bidaliko zaizkie euskarri informatikoan.

2. Kongresuko Mahaiak abokatuen elkargo guztien eta interesgarritzat jotzen dituen organo eta erakundeen artean zabalduko ditu ondorioak.


AZKEN XEDAPENA

Araudi hau Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak argitaratzen duenean jarriko da indarrean, eta berehala argitaratuko da bere webgunean, autonomia-erkidegoetako elkargo eta kontseiluetara bidalita, deialdiarekin batera.


Kongresuaren mapa

0 SOLAIRUA
 • Osoko bilkurak (Alexandria 1. eta 2. aretoa)
 • 1. eta 3. deliberazio saioak (Alexandria 1. eta 2. aretoa)
 • 2. eta 4. deliberazio saioak (Alexandria 3. eta 4. aretoa)
 • Paperak entrega (Barcino gela 1)
 • Barcino 2 eta 3 gelak
image

1 SOLAIRUA
 • Prestakuntza saioak
  • 1. Jardunbide juridiko prozesala (Cartago 1. Aretoa)
  • 2. Lege-erreforma berriak (Cartago 2. Aretoa)
  • 3. Hitzarmenaren kultura (Cartago 3. aretoa)
  • 4. Lanbide-gaitasunak (Damaskoko 1. gela)
  • 5. Lanbide praktikarako teknologia (Damasko 2. aretoa)
  • 6. Bulegoko praktika onak (Damasko 3. aretoa)
 • Azoka (Roma Aretoa)
 • Kafea eta lan bazkaria (Roma aretoa)
 • Harvard gela
 • Cartago 5 eta 6 gelak
 • Biltegia (Cartago Aretoa 7)
 • Gela etzana
 • Tarraco Aretoa
imageDESKARGATU MAPA ⬇️

Deskargatu APP-a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua