XIII Congreso de la Abogacía Española

REGLAMENT DEL XIII CONGRÉS DE L'ADVOGACIA ESPANYOLA


TITULO PRIMER – Disposicions Generals.

Article 1.- Congrés Deliberatiu.

1. El XIII Congrés de l'Advocacia Espanyola és la reunió de l'Advocacia convocada amb caràcter ordinari pel Consell General de l'Advocacia Espanyola per a determinar principis orientadors per als òrgans i organismes de l'Advocacia institucional.

2. L'organització i funcionament del Congrés es regirà pel present Reglament, així com les decisions que en la seva aplicació adopti la Mesa del Congrés.

Article 2.- Denominació, lloc i data de celebració.

La denominació oficial del Congrés és “XIII Congrés de l'Advocacia Espanyola” i serà acollit pels Col·legis de Tarragona, Reus i Tortosa, en els dies 3,4 i 5 de maig de 2023.

Article 3.- Idiomes del Congrés.

La Llengua oficial del Congrés serà el castellà. Es garantirà l'ús de la resta de llengües oficials.

Article 4.- Continguts del Congrés.

1. El Congrés tindrà per objecte el debat de Ponències, mitjançant Comissions, i estarà dirigit a l'aprovació d'unes conclusions com a principis orientadors.

2. Podran organitzar-se conferències, seminaris, reunions o qualsevol altra activitat d'interès per a la professió.


TITULO SEGUNDO – Participación en el Congreso.

Article 5.- Modalitats de participació.

La participació en el Congrés tindrà les següents modalitats:

a) Congressista.

b) Assistent.

c) Convidat o convidada


Article 6.- Congressista.

1. Tindrà la condició de congressista el professional de l'advocacia, pertanyent a algun dels Col·legis de l'Advocacia del territori espanyol, així com tota persona designada per a exposar i defensar una Ponència en Comissió.

2. El congressista ostentarà el dret a participar en les deliberacions de les comissions, i a exercir el corresponent dret de vot sobre les seves conclusions.


Article 7.- Assistent.

1. Tindrà la condició d'assistent el col·legiat o col·legiada no exercent, així com els participants en qualsevol de les activitats.

2. L'assistent al Congrés tindrà els mateixos drets que el congressista, a excepció del dret de vot.


Article 8.- Persones convidades

1. Tindran la condició de persona convidada els responsables administratius del Consell General, Consells Autonòmics i Col·legis de l'Advocacia, així com qualsevol altra persona que determini l'organització del Congrés.

2. El convidat o convidada podrà assistir a les ponències i resta d'activitats del Congrés, sense participar en les deliberacions ni exercir dret de vot.


Article 9.- Inscripció.

Els participants hauran d'inscriure's en el Congrés i estaran subjectes al present Reglament.


TITULO TERCER – Organització del Congrés

Article 10.- Òrgans del Congrés.

El Congrés tindrà els següents òrgans:

a) Plenari.

b) Comissions.

c) Mesa del Congrés.


Article 11.- Plenari.

El Plenari està integrat per tots els congressistes, i es reunirà en sessió plenària, tant per a l'obertura com per a la clausura del Congrés. En la sessió de clausura del Congrés es llegiran les conclusions aprovades per les comissions.


Article 12.- Comissions.

1. Les Comissions deliberaran sobre el contingut de la Ponència i comunicacions presentades a fi d'adoptar conclusions.

2. La Mesa del Congrés determinarà el nombre de comissions i l'objecte de cadascuna de les Ponències.

3. Els Congressistes, tenint en compte la simultaneïtat de les Comissions, podran inscriure's a un màxim de dues Comissions.

4. Les Comissions tindran la següent composició:

a) La Presidència de la Comissió, que dirigirà els debats i proposarà les conclusions.

b) La persona encarregada de la Ponència, que redacta i presenta la ponència de la Comissió.

c) La Secretaria de la Comissió, que estendrà acta, i serà triat entre els membres de les Juntes de Govern dels Col·legis de l'Advocacia de Tarragona, Reus i Tortosa.

d) Un vocal de la Comissió, que substituirà a la persona que exerceixi la Secretaria en cas d'absència.

e) Els Congressistes que s'adscriguin a aquesta Comissió, per a la deliberació i votació de conclusions.


Article 13.- Desenvolupament de les deliberacions.

1. La persona encarregada de la Ponència de la Comissió decidirà sobre la incorporació o no de les comunicacions a la Ponència. La incorporació a la Ponència podrà ser integra o parcial.

2. Les Comissions seguiran el següent ordre en les deliberacions:

1) Exposició i defensa de la Ponència.

2) Exposició i defensa de les Comunicacions ja incorporades pel ponent en la seva integritat a la Ponència.

3) Exposició i defensa de les Comunicacions ja incorporades pel ponent de manera parcial a la Ponència.

4) Exposició i defensa de les Comunicacions no incorporades a la Ponència.

5) Deliberacions.

3. Després de les Deliberacions es votaran les Comunicacions no incorporades a la Ponència.


Article 14.- Votació de Conclusions.

1. La Presidència de la Comissió redactarà una proposta de Conclusions que haurà de recollir el contingut de la Ponència amb les seves Comunicacions.

2. La proposta de Conclusions es traslladarà als Congressistes inscrits amb antelació a la votació, i tindrà una extensió màxima de quatre pàgines en paràgrafs independents i numerats, susceptibles de votació separada.

3. La Presidència realitzarà la lectura de la proposta de Conclusions, que s'aprovarà per majoria simple dels Congressistes inscrits i presents en la Comissió.

4. La Presidència informarà sobre el contingut de les Conclusions en la sessió de clausura del Plenari.


Article 15.- Mesa del Congrés.

1. La Mesa del Congrés serà nomenada pel Ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola, i estarà formada per les persones que ostentin la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria, així com tres vocals, el coordinador i la persona que ostenti la Presidència de la Confederació de l'Advocacia Jove.

2. La Presidència, la Secretaria i la persona que ostenti la Tresoreria de la Mesa del Congrés seran els qui ostentin tals càrrecs en el Consell General de l'Advocacia Espanyola.


Article 16.- Funcions de la Mesa del Congrés.

1. La Mesa del Congrés tindrà les següents funcions:

a) Decidir les temàtiques objecte de les Ponències,

b) Determinar la quantia de la quota d'inscripció en les seves diferents modalitats,

c) Resoldre totes les incidències suscitades en la preparació i desenvolupament del Congrés,

d) Rebre les Ponències i Comunicacions,

e) Impulsar el treball de les Comissions i coordinar l'organització del Congrés en col·laboració amb els Col·legis de l'Advocacia de Tarragona, Reus i Tortosa, així com

f) Exercir la resta de funcions que li atribueix el present Reglament.


2. La Mesa s'entendrà vàlidament constituïda sempre que assisteixin almenys la majoria absoluta dels seus components, i la seva actuació es regirà pels següents criteris:

a) Correspon a la Presidència convocar la Mesa, fixar l'ordre del dia, i dirigir els seus debats.

b) Correspon a la Secretaria aixecar l'acta de cada sessió, així com estendre certificacions d'acords.


3. La Mesa del Congrés adoptarà els seus acords mitjançant el vot favorable de la majoria dels assistents a cada reunió. La persona que ostenti la Presidència té vot de qualitat en cas d'empat.

       

TITULO QUART – Desenvolupament del Congrés

Article 17.- Ponències.

1. Cada Ponència tindrà un màxim de 30 pàgines, incloent-hi una proposta de conclusions en paràgrafs independents i numerats, susceptibles de votació separada, que no excedeixin de dues pàgines.

2. Rebudes les ponències per la Mesa, es publicaran i remetran a les persones inscrites en el Congrés.


Article 18.- Comunicacions.

1. Els congressistes podran presentar les Comunicacions que estimin convenients dins del termini assenyalat en el calendari.

2. Les Comunicacions hauran de ser redactades en un màxim de 10 pàgines i contenir una proposta de conclusions numerades en paràgrafs independents, susceptibles de votació separada.

3. Les Comunicacions hauran de ser enviades a la Mesa del Congrés per mitjans telemàtics, degudament signades, indicant el Col·legi al qual pertany la persona comunicant i el número de col·legiat o col·legiada.

4. No s'admetran aquelles Comunicacions que siguin presentades fora del termini establert.

5. Les Comunicacions rebudes en el termini establert s'enviaran per la Mesa del Congrés als seus respectius ponents, els quals hauran de decidir i informar en el termini que es designi, sobre la seva incorporació o no a la Ponència. La decisió es notificarà als Comunicants, sense perjudici que puguin exposar-les i defensar-les en les sessions de la Comissió.

6. Les Comunicacions formulades es publicaran dins del termini que s'estableixi, fent constar tant les que han estat incorporades integra o parcialment per la ponència, com les que no ho hagin estat.

7. Les Comunicacions seran publicades i remeses en suport digital a tots els participants en el Congrés en un termini no inferior a quinze dies abans de la seva celebració.


Article 19.- Publicitat de les Conclusions.

1. Les Conclusions aprovades seran publicades i enviades a tots els participants en suport informàtic.

2. La Mesa del Congrés difondrà les Conclusions entre tots els col·legis de l'advocacia, i òrgans i institucions que consideri d'interès.


*DISPOSICION FINAL:

El present Reglament entrarà en vigor a partir de la seva publicació pel Consell General de l'Advocacia, que cuidarà la seva immediata publicació en el seu lloc web amb remissió als Col·legis i Consells Autonòmics, juntament amb la convocatòria.

Mapa del Congrés

PLANTA 0
 • Sessions plenàries (Sala Alexandria 1 i 2)
 • Sessions deliberatives 1 i 3 (Sala Alexandria 1 i 2)
 • Sessions deliberatives 2 i 4 (Sala Alexandria 3 i 4)
 • Lliurament de ponències (Sala Barcino 1)
 • Sales Barcino 2 i 3
image

PLANTA 1
 • Sessions formatives
  • 1. Pràctica jurídica processal (Sala Cartago 1)
  • 2. Noves reformes legals (Sala Cartago 2)
  • 3. Cultura de l'acord (Sala Cartago 3)
  • 4. Habilitats professionals (Sala Damascus 1)
  • 5. Tecnologia per a la pràctica professional (Sala Damascus 2)
  • 6. Bones pràctiques de despatx (Sala Damascus 3)
 • Fira comercial (Sala Roma)
 • Pausa cafè i dinar treball (Sala Roma)
 • Sala Harvard
 • Sales Cartago 5 i 6
 • Magatzem (Sala Cartago 7)
 • Sala Italica
 • Sala Tarraco
imageDESCARREGA EL MAPA ⬇️

Descarrega l'APP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua