XIII Congreso de la Abogacía Española

Les comunicacions presentades s'han de basar en una de les quatre ponències deliberatives.


  Veure ponències  

  Veure Reglament del Congrés 


Informació destacada

 • Data publicació ponències: 28 de febrer
 • Data d'enviament de comunicacions: De l'1 de març al 19 d'abril del 2023
 • Publicació de les comunicacions: 27 d'abril


 • Format de text: Lletra Arial, mida 12 punts, interlineat 1,5.
 • Número màxim de pàgines: 10 pàgines per a les comunicacions.


*Important: Totes les persones que assisteixin al Congrés per presentar la comunicació hauran d'estar inscrites. Serà obligatori que almenys un/a dels/de les autors/es s'inscrigui al Congrés després de l'acceptació de la comunicació.

Mail per resoldre dubtes: congreso@abogacia.esDetall de la normativa

1. Els congressistes poden presentar les comunicacions que considerin convenients dins el termini de l'1 al 30 de març de 2023.

2. Les comunicacions han de ser redactades en un màxim de 10 pàgines i han de contenir una proposta de conclusions numerades en paràgrafs independents, susceptibles de votació separada.

3. Les Comunicacions hauran de ser enviades a través de la plataforma en línia, degudament signades, indicant el Col·legi al qual pertany el comunicant i el número de col·legiat.

4. No s'admetran les comunicacions que siguin presentades fora del termini establert.

5. Les Comunicacions rebudes en el termini establert s'enviaran per la Mesa del Congrés als seus ponents respectius, els quals hauran de decidir i informar en el termini que es designi, sobre la seva incorporació o no a la Ponència. La decisió es notificarà als Comunicants, sens perjudici que puguin exposar-les i defensar-les a les sessions de la Comissió.

6. Les comunicacions formulades es publicaran dins del termini que s'estableixi, fent constar tant les que han estat incorporades íntegrament o parcialment per la ponència, com les que no ho hagin estat.

7. Les comunicacions seran publicades i remeses en suport digital a tots els participants al Congrés en el termini no inferior a cinc dies naturals abans de la seva celebració.


Publicitat de les Conclusions.

1. Les Conclusions aprovades seran publicades i enviades a tots els participants en suport informàtic.

2. La Mesa del Congrés difondrà les Conclusions entre tots els col·legis de l'advocacia, i els òrgans i les institucions que consideri d'interès.

Mapa del Congrés

PLANTA 0
 • Sessions plenàries (Sala Alexandria 1 i 2)
 • Sessions deliberatives 1 i 3 (Sala Alexandria 1 i 2)
 • Sessions deliberatives 2 i 4 (Sala Alexandria 3 i 4)
 • Lliurament de ponències (Sala Barcino 1)
 • Sales Barcino 2 i 3
image

PLANTA 1
 • Sessions formatives
  • 1. Pràctica jurídica processal (Sala Cartago 1)
  • 2. Noves reformes legals (Sala Cartago 2)
  • 3. Cultura de l'acord (Sala Cartago 3)
  • 4. Habilitats professionals (Sala Damascus 1)
  • 5. Tecnologia per a la pràctica professional (Sala Damascus 2)
  • 6. Bones pràctiques de despatx (Sala Damascus 3)
 • Fira comercial (Sala Roma)
 • Pausa cafè i dinar treball (Sala Roma)
 • Sala Harvard
 • Sales Cartago 5 i 6
 • Magatzem (Sala Cartago 7)
 • Sala Italica
 • Sala Tarraco
imageDESCARREGA EL MAPA ⬇️

Descarrega l'APP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua